20.3.2019

Paljon palveluja tarvitsevat ihmiset sote-reformin ytimeksi


Tilastokeskuksen kuntataloustilaston mukaan kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan vuoden 2017 nettokustannukset olivat yhteensä 17,8 miljardia euroa. Erikoissairaanhoidon osuus tästä oli noin 38 %. Perustason sosiaali- ja terveysmenot supistuivat vuonna 2017 133 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 140 miljoonalla. Sosiaali- ja terveystoiminnan osuus kuntien käyttötaloudesta oli 58,4 prosenttia.

On väitetty, että 10 prosenttia paljon palveluja tarvitsevista ihmisistä tuottaa 80 % terveyspalvelujen kustannuksista ja sosiaalipalveluissa 10 prosenttia käyttää lähes koko budjetin. Samojen henkilöiden sijoittuminen kumpaankin ryhmään on hyvin todennäköistä. Mikäli tämä arvio on lähelläkään oikeaa, se tarkoittaa, että 10-15 prosenttia väestöstä, siis noin 550 000 - 800 000 ihmistä käytti kuntien rahoittamia sote-palveluja 12 miljardin euron edestä vuonna 2017. Loput 4,7-5 miljoonaa selvisivät kunnallisissa terveyspalveluissa alle kuudella miljardilla. Noin 1,7 miljoonaa suomalaisista on kuitenkin työnantajien kustantaman ja kelan tukeman työterveyshuollon piirissä, jonka kustannukset vuonna 2016 olivat noin 800 miljoonaa euroa.

Keitä nämä paljon palveluja tarvitsevat sitten ovat? Anneli Hujala ja Johanna Lammintakanen (Kunnallissäätiö, 2018) kuvaavat heitä tutkimusraportissaan:

Paljon palveluja tarvitseviin asiakkaisiin kuuluu siis monenlaisia ihmisiä. Niin sanotut monisairaat potilaat, joilla on useampi kuin yksi krooninen sairaus, ovat yksi ryhmä, joka tarvitsee erityisesti terveydenhuollon palveluja ja niiden integrointia. Hyvin usein kyse on kuitenkin tilanteesta, jossa ihminen tarvitsee sekä terveys- että sosiaalipalveluja. Esimerkiksi yksinäisyys, turvattomuus, asunnottomuus tai työttömyys voivat realisoitua ongelmiksi, joiden takia hakeudutaan toistuvasti akuuttipäivystykseen, vaikka oikea tuen paikka olisi jossain muualla.

Vanhusten osuudeksi on paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ryhmässä arvioitu n. 30 %.
On ilmeistä, että mikäli sote-menoissa halutaan saada aikaan säästöjä, huomion kiinnittäminen tähän tarvitsijoiden ryhmään on ensisijaista. On aika uskomatonta, ettei kaatuneen sote-uudistuksen yhteydessä tätä prioriteettia ei lainkaan mainittu. Kiista keskittyi palvelujärjestelmän hallintoon ja monituottajamalliin. Meneillään olevassa vaalikampanjoinnissa ja puolueiden julkistamissa sote-tavoitteissa en myöskään ole havainnut mainintoja, kuinka tälle ryhmälle pitäisi järjestää tuloksellinen terveydenhuolto ja sosiaaliturva.

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi vuonna 2017 tuloksellisuustarkastuskertomuksen, joka oli otsikoitu ”Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa”. Se esittää toiminnallisen ratkaisun pohjaksi perusterveydenhuoltoon ns. terveyshyötymallia (Chronic Care Model)
”…jonka toteuttamisella pyritään sekä kustannusten hillitsemiseen että asiakkaan terveydentilan kohenemiseen tai sen heikentymisen estämiseen. Toimijoina mallissa ovat asiakas ja hänen läheisensä, terveydenhuollon ammattilaiset sekä yhteisö ja yhteistyökumppanit, esimerkiksi potilasjärjestöt.

Mallissa ammattilaisverkostoa kutsutaan ennakoivaksi tiimiksi. Se kuvaa hyvin, mihin suuntaan palvelua pitäisi kehittää. Perusterveydenhuollon käytäntöjen muuttamisen yhteydessä toiminnalliset yhteydet erikoissairaanhoitoon pitäisi myös saada joustavammiksi, esimerkiksi tuomalla erikoisalojen ammattilaisia osaksi perusterveydenhuollon toimijaverkkoa.

Tarkastusviraston raportti ansaitsisi pääosan vaalidebatissa ja kansanedustajaehdokkaiden sote-tietämyksen päivittämisessä. Tulevan hallituksen hallitusohjelman laadinnassa raportin sisällölliset ehdotukset ovat vieläkin oleellisempia. Hallintoreformit eivät muuta sisältöjä, joiden kehittämisestä kustannussäästöt syntyvät. Rahoitusjärjestelyt eivät nekään edellytä uusia hallintorakenteita. Sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien kantokykyä voi parantaa valtionosuuksien avulla, joiden myöntämiseen kytkettäisiin paljon palveluja käyttävien asiakkaiden asiakaskohtaisen tuloksellisuuden arviointi.